ข่าวสารประกาศล่าสุด

กิจกรรมของสำนักงาน

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร การปลูกไผ่

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ (การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพภาคปฏิบัติ)

Read More »

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอหนองใหญ่ ครั้งที่ 1/2562

เครือข่าย12562_๑๘๑๒๐๔_0021

เมื่อวันจันทร์ 3 ธันวาคม 2561 นางสาวปิยากร นวลแก้ว หัวหน้าสำ ... Read More »

กิจกรรมจัดทำแผนธุกิจสู่อุตสากกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ ปี 2560

ประชุมมันเส้นสะอาด_๑๗๐๕๐๙_0001

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษ ... Read More »