ข่าวสารประกาศล่าสุด

โครงสร้างสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดชลบุรี

 

โครงสร้าง

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี

 

นางสาวปิยากร นวลแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี
นางสาวปิยากร นวลแก้ว
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี

 

 

นายกันย์ ทัพเนตร หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

นายกันย์ ทัพเนตร
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

นางนิภา แสงอ่อน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางนิภา แสงอ่อน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 

นางสาวเกศทิพย์ ควรพูลผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ฝ่ายอำนวยการ)

นางสาวเกศทิพย์ ควรพูลผล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ฝ่ายอำนวยการ)

นางสาววรรณวิษา บุตรไห้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววรรณวิษา บุตรไห้
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     (ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรวุฒิ หมีคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวรวุฒิ หมีคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         (ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเบญจวรรณ เอ็นมาก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวเบญจวรรณ เอ็นมาก
          นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ              (ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม2566 ประชาสัมพันธ์ ประชุมเครือข่ายฯ