ข่าวสารประกาศล่าสุด

โครงสร้างสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี

                                                                                                สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี

 

นายไพชยน์ กังวลกิจ

นายไพชยนต์  กังวลกิจ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี
(อำเภอหนองใหญ่)

 

นายกาญจน์ มณีรัตน์โรจน์ รองประธานสภาเกษตร  จังหวัดชลบุรี คนที่ 1   (อำเภอบ้านบึง)

นายกาญจน์ มณีรัตน์โรจน์
รองประธานสภาเกษตร
จังหวัดชลบุรี คนที่ 1
(อำเภอบ้านบึง)

  นายอำนวย ตุ่มไทย รองประธานสภาเกษตรกร   จังหวัดชลบุรี คนที่ 2    (อำเภอพนัสนิคม)

นายอำนวย ตุ่มไทย
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี คนที่ 2
(อำเภอพนัสนิคม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นายกำพล ตั๊นวิเศษ   สมาชิกสภาเกษตรกร      จังหวัดชลบุรี     (อำเภอบ้านบึง)

นายกำพล ตั๊นวิเศษ
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี
(อำเภอบ้านบึง)

นายประชา ทรัพย์พิพัฒนา   สมาชิกสภาเกษตรกร       จังหวัดชลบุรี     (อำเภอบ่อทอง)

นายประชา ทรัพย์พิพัฒนา
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี
(อำเภอบ่อทอง)

 

 

 

 

 

 

 

 

   นายดิลก  พวงภู่  สมาชิกสภาเกษตรกร     จังหวัดชลบุรี   (อำเภอพนัสนิคม)

นายดิลก พวงภู่
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี
(อำเภอพนัสนิคม)

 นายทำนนท์ แซ่ลี้ สมาชิกสภาเกษตรกร    จังหวัดชลบุรี   (อำเภอพนัสนิคม)

นายทำนนท์ แซ่ลี้
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี
(อำเภอพนัสนิคม)

 

 

 

 

 

 

 

 

  นายสานนท์ พิริยอมร   สมาชิกสภาเกษตรกร       จังหวัดชลบุรี     (อำเภอพนัสนิคม)
นายสานนท์ พิริยอมร
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี
(อำเภอพนัสนิคม)
ว่าง
 (อำเภอสัตหีบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายธนพงษ์ เจริญนาน   สมาชิกสภาเกษตรกร       จังหวัดชลบุรี      (อำเภอศรีราชา)
นายธนพงษ์ เจริญนาน
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี
(อำเภอศรีราชา)
 นายเทียนชัย ไชยพานิช   สมาชิกสภาเกษตรกร      จังหวัดชลบุรี    (อำเภอเกาะจันทร์)
นายเทียนชัย ไชยพานิช
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี
(อำเภอเกาะจันทร์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นายสมมาส สุภาผล สมาชิกสภาเกษตรจังหวัด ชลบุรี    (อำเภอบางละมุง)

นายสมมาส สุภาผล
สมาชิกสภาเกษตรจังหวัด ชลบุรี
(อำเภอบางละมุง)

   นายดิเรก แซ่ฮ้อ สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี      (อำเภอบ่อทอง)

นายดิเรก แซ่ฮ้อ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ชลบุรี
(อำเภอบ่อทอง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นายอธิษฐ์ อมรินทร์  สมาชิกสภาเกษตรกร      จังหวัดชลบุรี     (อำเภอเมือง)
นายอธิษฐ์ อมรินทร์
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี
(อำเภอเมือง)
 นางสายสมร  คุ้มครอง  สมาชิกสภาเกษตรกร     จังหวัดชลบุรี   (อำเภอพานทอง)

นางสายสมร คุ้มครอง
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี
(อำเภอพานทอง)

 

 

 

 

 

นางบุญถึง วงษ์จันทร์ทอง   สมาชิกสภาเกษตรกร       จังหวัดชลบุรี     (อำเภอเกาะสีชัง)
นางบุญถึง วงษ์จันทร์ทอง
สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดชลบุรี
(อำเภอเกาะสีชัง)

 

สมาชิกสภาเกษตรกรผู้ทรงคุณวุฒิ

 


       ว่าง       สมาชิก        ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน       เกษตรกรรม
สมาชิก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
เกษตรกรรม
   นายสุเทพ คุณชล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตร       กรรมอื่นๆ
นายสุเทพ คุณชล
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตร
กรรมอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายธานินทร์ หนูสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน      ปศุสัตว์

นายธานินทร์ หนูสุข
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ปศุสัตว์

   นายสายัญ สุขเกษม  สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้าน         ประมง
นายสายัญ สุขเกษม
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ประมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นางสมทรง อุดมทรัพย์  สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้าน       เกษตรกรรมอื่นๆ
นางสมทรง อุดมทรัพย์
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พืชไร่