ข่าวสารประกาศล่าสุด

แผนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

กลยุทธ์
1) สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร
2) พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
3) แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ

กลยุทธ์
ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย
1)  ระดับของข้อมูล
ระดับหมูบ้าน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, ประเทศ, ภูมิภาค และระดับโลก
2)  ชนิดของข้อมูล
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลการเกษตรในเรื่องการผลิตสินค้าคู่แข่งอื่น
3)  ผู้ใช้ข้อมูล
เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยตรวบสอบ
4)  การพัฒนาข้อมูล
ข้อมูลเป็นจริงพยสกรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ ป้องกันความเสี่ยงได้ ป้องกันความเสี่ยงของเกษตรกรได้

– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระชาติจากล่างสู่บน

กลยุทธ์
1)  จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรโดยใช้ฐานข้อมูลของเกษตรกรตั้งแต่ระดับหมู่บ้านสู่จังหวัด
2)  บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดกลุ่มจังหวัดและแผนแม่บทในการพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ
3)  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการตามแผนแม่บท

– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความมั่งคั่ง มั่งคง และยั่นยืนในอาชีพเกษตรกรรม

กลยุทธ์
1)  การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำ
2)  สร้างอำนาจต่อรองให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนสูงสุดจากผลผลิต
3)  สร้างการเรียนรู้และพัฒนาของเกษตรกรที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานการณ์โลก
4)  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเกษตรกร