ข่าวสารประกาศล่าสุด

อำนาจหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ให้จัดตั้งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ

มีฐานะเป็นบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรอกฎหมายนอกโดยย่อว่า “สกช.” โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) รับผิดชอบงานด้านธุรการ และทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(๒) รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงาน และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
(๓) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนแม่บทการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(๔) รับขนทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
(๕) จัดใหม่ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระบบข้อมูลและการเผยแพร่มูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอันที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการบริหารจดการวิจัย การผลิตแปรรูป การตลาด และราคาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(๖) ประสานการดำเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด และหน่วยงานอันที่เกี่ยวของ
(๗) จัดทำรายงานประจำปีของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อันใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย
การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแห่งชาติ