ข่าวสารประกาศล่าสุด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์(vision)
สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันเกษตรกร มุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ(mision)
– พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคง ให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิติให้ดีขึ้น

– สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรโดย เชื่อมโยงกับภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด

– บูรณาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อนพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน

– จัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและทันเวลา เพื่อนประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และใช้นโยบายของรัฐ

– ส่งเสริมและสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ประมง นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเกษตรกรรมอื่นๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม