ข่าวสารประกาศล่าสุด

ประวัติความเป็นมา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และกิจการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
“องค์กรเกษตรกร” หมายความวา กลุ่มเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้
“แผนแม่บท” หมายความว่า แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
“สภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความร่วมถึง สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
“สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความร่วมถึง สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย
“หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความร่วมถึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธุการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามบทเฉพาะกาล

ให้นายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้