ข่าวสารประกาศล่าสุด

ประมง จ.ชลบุรี เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ด้วยพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ยกเลิกกฎหมายประมงฉบับเดิม และตามพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ได้กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด โดยระดับพื้นที่ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นในทุก พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีลักษณะนิติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรมประมง มีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 30 คน มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นได้ เมื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นได้จัดตั้งขึ้นแล้ว องค์กรนี้มีสิทธิ์เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาการทำการประมง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการประมงในเขตพื้นที่ได้หลาย ประการ เช่น การห้ามทำการประมง การกำหนดวิธีการทำการประมง การกำหนดฤดูปลามีไข่ วางไข่ การกำหนดเครื่องมือประมงที่ให้ใช้ หรือห้ามใช้ในที่จับสัตว์น้ำในจังหวัดนั้นๆ และมีสิทธิ์จะคัดเลือกตัวแทนเพื่อไปเป็นคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดต่อไป โดยคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด มีหน้ามีในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาการจัดการการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์สัตว์น้ำในเขตจังหวัด นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนประมง ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีความยั่งยืนอย่าง แท้จริง
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนกลุ่มนิติบุคคล คณะบุคคล กลุ่มชุมชนประมงต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ หรือมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการประมงให้รวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 30 คน และแต่งตั้งตัวแทนของจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ท่านใดสนใจ สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 038 – 398049 – 50