ข่าวสารประกาศล่าสุด

ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันบุคลคล

ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันบุคลคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ข้อเขียน)