ข่าวสารประกาศล่าสุด

กิจกรรมจัดทำแผนธุกิจสู่อุตสากกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ ปี 2560

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี นางสาวปิยากร นวลแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี จัดประชุมฯ บูรณาการร่วมกับ ธกส.จ.ชลบุรี เพื่อให้ข้อมูลด้านการจัดการผลผลิต แผนการตลาด การระดมทุน และอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจฯ นำข้อมูลดังกล่าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อทำมันเส้นสะอาด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการก่อตั้งโรงงานผลิตมันเส้นสะอาดของ จ.ชลบุรี ตามกิจกรรมจัดทำแผนธุกิจสู่อุตสากกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ ปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ประชุมมันเส้นสะอาด_๑๗๐๕๐๙_0003

ประชุมมันเส้นสะอาด_๑๗๐๕๐๙_0001 ประชุมมันเส้นสะอาด_๑๗๐๕๐๙_0027